Összefoglalás

A vállalkozás meghatározott közegben működik, amit összefoglaló néven környezetnek nevezünk. A környezet vizsgálatára és elemzésére azért van szükség, mert egyfelől a környezet jelenti a vállalkozás működési feltételeit, másfelől a környezetben valósulnak meg a vállalkozás célkitűzései. A gazdasági, társadalmi-kulturális és a természeti környezet hármasában a gazdasági környezetnek van kiemelkedő szerepe, de a társadalmi felelősség, a lokális piac és a vállalkozási kultúra összefüggésében a másik kettő szerepe sem elhanyagolható.

Az adó olyan fizetési kötelezettség, amely az állami bevételek egyik fontos formája, a közkiadások fedezésére szolgál.

A vállalkozó és a vállalatok tevékenységét igen sokféle adó terheli. Az adó vagy a forgalomhoz (általános forgalmi adó – ÁFA -, fogyasztási adó, iparűzési helyi adók), vagy az elért jövedelemhez (személyi jövedelemadó, társasági adó), esetenként a vagyonhoz kapcsolódik.

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereségorientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról alapvetően a múltbeli adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre.

A számviteli törvény – összhangban a nemzetközi számviteli elvekkel – meghatározza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget, a beszámoló összeállítása és a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.
A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről magánszemélyek és jogi személyek tájékoztatást igényelnek.

A számvitel magában foglalja a könyvelést (a pénzben kifejezhető adatok regisztrálását, csoportosítását és összesítését), az elszámolási rendszer, a számviteli információk (a bizonylatok és azok útjának, a nyilvántartás módjának stb.) megszervezését, a beszámolók: a mérleg és az eredmény kimutatás elkészítését, elemzését, a vállalkozás egész tevékenységének pénzügyi ellenőrzését és a költségszámítást. A számviteli munka ellátását szakemberek végzik (könyvelők, könyvvizsgálók, pénzügyi szakemberek).

Bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel.

A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie.

Finanszírozás alatt, a vállalkozáshoz szükséges tőke előteremtését értjük, amely történhet saját erőből (saját forrásból) és idegen források igénybevételével (külső finanszírozással).
A vállalkozásokat hitelekkel és kölcsönökkel hivatásszerűen a kereskedelmi bankok látják el.

Hitelt csak hitelképes vállalkozók kaphatnak, jövedelmező célok megvalósítására, megfelelő fedezet mellett.

Egy vállalkozás akkor minősül hitelképesnek, ha a végzett tevékenysége ellenértékéből rendszeresen pénzbevételhez jut, e bevétel megfelelő része nyereségként csapódik le és – helyes pénzgazdálkodás eredményeképpen – a vállalt kötelezettségeinek mindenkor eleget tud tenni, valamint erre megfelelő biztosítékot tud felajánlani.

Ellenőrző kérdések

1.    Milyen elemekre bontjuk a vállalkozás környezetét?
2.    Hogyan szabályozzák a vállalkozási szféra működési feltételeit?
3.    Mire terjed ki az adókötelezettség?
4.    Hogyan csoportosítjuk az adókat?
5.    Mit kell tudni a vállalkozások számviteli kötelezettségéről?
6.    Hogyan csoportosítjuk a vállalkozás eszközeit és forrásait?
7.    Mit jelent a beszámolási kötelezettség?
8.    Hogyan kell értelmezni a bizonylati elvet és a bizonylati fegyelmet?
9.    Melyek a bizonylatok alaki és tartalmi kellékei?
10.    Melyek a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok?
11.    Mit tartalmaz a Bizonylati Szabályzat és a Bizonylati Album?
12.    Mit értünk finanszírozás alatt?
13.    Hogyan történik a vállalkozások finanszírozása saját forrásból?
14.    Mit nevezünk érdekeltségi finanszírozásnak?
15.    Mikor hitelképes egy vállalkozás?
16.    Milyen vállalkozási hitelkonstrukciókat ismer?
17.    Mit testesít meg a kötvény?
18.    Mikor hitelképes egy vállalkozás?
19.    Milyen vállalkozási hitelkonstrukciókat ismer?
20.    Hogyan történik a hitel-igénybevétel?
21.    Mit nevezünk kamatnak és kamatlábnak?

 

Hirdetés

Műköröm alapanyagok - 6 márka
Spange - feszítőszálas spange
Műköröm készítés - körmös címek
Műkörmös játékok - Nyerj!
Műkörömépítő szakemberek
Műköröm képek - műkörmösöktől
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műkörmök - műkörmösök alkotásai

Körmös Honlapok

Molnár Renáta
Szabó Csilla
Zsargóné Vörös Éva
László Tímea
Ovádi Nikoletta
Szűcs Erika
Tábori Tímea
Fodor Éva
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva